Privaatsustingimused

Käesolevad tingimused (edaspidi privaatsustingimused) reguleerivad  http://wirk.ee/ veebisaidil asuva Webfunk OÜ, registrikood 14777608, aadress Kopli 25, Tallinn 10412, Eesti (edaspidi: WiRK) platvormi (edaspidi platvorm) isikuandmete kaitse ja privaatsuspõhimõtteid.

Palun tutvuge privaatsustingimustega enne platvormi kasutamist. Platvormi kasutamist loetakse kõigi nende privaatsustingimustega nõustumiseks ja kinnituseks, et olete vähemalt 18-aastane. Kui te ei nõustu neis privaatsustingimustes sätestatuga, siis ei ole teil õigust platvormi kasutada.

Lepingut ja tingimusi võidakse igal ajal muuta ja see jõustub platvormil avaldamise hetkel. Platvormi kasutamine pärast lepingu avaldamist tähendab, et nõustute muudatustega. Seepärast peaksite privaatsustingimused sageli üle vaatama, et näha, kas neid on muudetud.

1. Mõisted

1.1. Privaatsustingimustele laienevad WiRK kasutustingimuste mõisted, kui pole otsesõnu sätestatud teisiti

2. Isikuandmete töötlemine

2.1. Isikuandmete vastutav töötleja on Webfunk OÜ, e-post: [email protected]. Isikuandmete töötlemine toimub Webfunk OÜ asukohas, Eestis.

2.2. Kasutajate osas töötleb WiRK järgnevaid isikuandmeid:

2.2.1. Nimi, e-posti aadress ja telefoninumber.

2.2.2. Aadress, kus teenuse osutamist soovitakse, mis teatud juhtudel võib osutuda isikuandmeteks.

2.2.3. Seadme info – WiRK kogub seadme infot platvormi vigade kõrvaldamiseks, platvormi toe pakkumiseks, platvormi arendamiseks ja reklaami eesmärgil (juhul, kui isik on vastava nõusoleku reklaami saamiseks andnud). Selliseid andmeid kogutakse näiteks Google Analyticsi, Intercomi, Pushwoodsi ja Sentry abil.

2.2.4. Asukoha info linna/riigi tasemel, et eeldada, millised tellimused teenuseosutajale huvi pakkuda võivad.

2.2.5. Logi informatsioon – WiRK logib kasutaja tegevusi. Sealjuures logitakse kasutaja ID, IP aadress, tegevuse andmed ja kasutaja poolt platvormi poole tehtavad pöördumised (lehtede vaatamised, tegevused, klikkide arvud). Logi informatsiooni kasutatakse peamiselt platvormi vigade kõrvaldamiseks – olukorras kus kasutaja viitab mingile veale, on võimalik uurida, mis juhtus.

2.3. WiRK kasutab isikuandmeid:

2.3.1. Kasutajatele platvormi eesmärgist tuleneva teenuse pakkumisel (mh tellijate ja teenuseosutajate vahelise kontakti loomiseks);

2.3.2. Teenuse olemusest tulenevate maksete teostamisel;

2.3.3. Kasutajate (mh tellijad ja teenuseosutajad) kaebuste lahendamisel;

2.3.4. Seadusest tulenevate kohustuste täitmisel;

2.3.5. Turunduseesmärkidel (juhul, kui isik on andnud selleks täiendava nõusoleku).

2.4. Kasutajate nõusolekul võib WiRK töödelda ka muid kasutajatelt endilt saadud isikuandmeid.

2.5. WiRK ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kasutaja nõusolekuta. WiRK võib kasutaja nõusolekuta avaldada isikuandmeid järelevalveasutustele, raamatupidajale ning õigusaktidest tulenevatel juhtudel. Lisaks eeldatakse, et teenuse ja platvormi sisulisest eesmärgist tulenevalt on kasutajad andnud õiguse edastada nende isikuandmeid teistele kasutajatele või välistele veebikeskkondadedele (goworkabit.com, Maksekeskus AS jt) osas, mis on vajalik teenuseosutaja valikuks, teenuse osutamiseks (nt teenusega seotud osapoolte vahelise kontakti loomiseks või teenusega seotud detailide kokku leppimiseks) või teenuse eest makse sooritamiseks. Käesolevas punktis nimetatud kolmandad osapooled on isikuandmete volitatud töötlejad.

2.6. WiRK säilitab kasutajate isikuandmeid üksnes niikaua kui kogutud isikuandmete puhul vajalik, tagamaks lepingu täitmise võimalikkuse ning võimaldamaks WiRK-il vajadusel oma õiguseid kaitsta.

2.7. Osade andmete säilitamise kohustus ning kestus tuleneb seadusest. Arvetega seotud andmeid säilitab WiRK Eesti raamatupidamis- ja maksuseaduste kohaselt 7 aastat alates nende WiRK-ile esitamisest.

2.8. Platvormi töös vea esinemisel saadetakse raport WiRK tehnilisele meeskonnale, mis sisaldab aega, kasutaja ID’d, tegevust, probleemi jada ja sessiooni andmeid. Tundlikke andmeid (nt kasutajate salasõnad) näha ei ole võimalik.

2.9. Kasutajatel, kes on osutanud teenust, on võimalik oma konto kustutada, millega kaasneb kogu informatsiooni kustutamine ulatuses, mille säilitamiseks ei ole seaduslikku alust.

2.10. Kasutajatel on õigus oma andmeid muuta ja parandada. Kasutajad vastutavad oma andmete õigsuse eest.

2.11. Kasutajatel on õigus WiRK-ilt küsida oma andmeid, andmeid üle kanda ning piirata või keelata oma andmete töötlemine või nõuda nende kustutamist, juhul kui WiRK-il puudub seadusjärgne alus andmete säilitamiseks.

2.12. Kasutajatel on õigus esitada vastuväite nende andmete töötlemisele ja/või võtta tagasi nõusolek. Nõusoleku tagasivõtmine ei ole tagasiulatuva jõuga.