Kasutustingimused

Käesolevad tingimused (edaspidi kasutustingimused) reguleerivad  http://wirk.ee/ veebisaidil asuva Webfunk OÜ, registrikood 14777608, aadress Kopli 25, Tallinn 10412, Eesti (edaspidi: WiRK) platvormi (edaspidi platvorm) kasutamist.

Palun tutvuge kasutustingimustega enne platvormi kasutamist. Platvormi kasutamist loetakse kõigi nende kasutustingimustega nõustumiseks ja kinnituseks, et olete vähemalt 18-aastane. Kui te ei nõustu neis kasutustingimustes sätestatuga, siis ei ole teil õigust platvormi kasutada.

Privaatsuspõhimõtted on reguleeritud eraldi dokumendis (edaspidi privaatsustingimused). Kasutustingimusi ja privaatsuspõhimõtteid koos nimetatakse edaspidi lepinguks.

Lepingut võidakse igal ajal muuta ja see jõustub platvormil avaldamise hetkel. Platvormi kasutamine pärast lepingu avaldamist tähendab, et nõustute muudatustega. Seepärast peaksite kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted sageli üle vaatama, et näha, kas neid on muudetud.

1. Mõisted

1.1. Platvorm – Webfunk OÜ (WiRK) suhtlusplatvorm wirk.ee, mis toob kokku kasutajad.

1.2. Kasutajad – tellijad ja teenuse pakkujad.

1.3. Tellija – üksikisik, kes soovib leida üksikisikut, kellelt teenuseid tellida.

1.4. Teenuseosutaja – üksikisik, kes soovib leida üksikisikut, kellele teenuseid osutada.

1.5. Tellimus – tellija poolt sisestatud teenuse tellimus

1.6. Teenus – Teenuseosutaja poolt tellijale osutatav teenus

2. WiRK platvorm

2.1. Platvorm wirk.ee on suhtlussait selleks, et üksikisikud, kes otsivad teenuste osutajaid, ja üksikisikud, kes otsivad lühiajaliste teenuste osutamise võimalusi, saaksid omavahel ühendust. Tellijaid ja teenuseosutajaid nimetatakse edaspidi koos kasutajateks. Neid kindlaid teenuseid, mille osutamist tellijad teenuseosutajatelt taotlevad, nimetatakse edaspidi tellimusteks. Platvormi tellimusi kuvatakse välistes veebikeskkondades (goworkabit.com lehel) ilma Tellija isikuandmete edastamiseta ja koos lisamärkusega, et tegu on platvormi wirk.ee tellimusega. Tellimustele kandideerimine Teenuseosutajate poolt toimub läbi väliste veebikeskkondade (goworkabit.com platvormi). Tellimuste sisestamine ning teenuseosutajate valimine toimub tellija poolt platvormil wirk.ee.

2.2. Platvormi kasutamine ja registreerumine

2.2.1. WiRK võib igal ajal mis tahes põhjusel või põhjuseta tühistada või peatada kasutaja konto kasutamise õiguse või tellija õiguse esitada tellimusi, esitades kasutajale selle kohta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate. WiRK-il on õigus tühistada ka konkreetne teenuse osutamine. Kasutajatel on õigus esitada selgitusi ning vastuväiteid.

2.2.2. Eelkõige on platvormi kasutusõiguse piiramise aluseks juhtumid, kui teenuseosutaja või tellija oma kohuseid ei täida, rikub kokkuleppeid (näiteks ei lähe kokkulepitud teenust osutama ilma mõjuva põhjuseta) või kui tellija käitub teenuseosutajaga ebaviisakalt.

2.2.3. Tellijad peavad teenuse tellimiseks registreeruma www.wirk.ee platvormil. Registreerumine toimub tellimuse esitamisega.

2.2.4. Kasutajad võivad platvormi kasutamise lepingu igal ajal üles öelda, lõpetades platvormi kasutamise. Kõik punktid, mis jäävad pärast lepingu lõppemist või ülesütlemist olemuslikult kehtima, jäävad pärast lepingu lõppemist või ülesütlemist või olenemata lepingu lõppemisest või ülesütlemisest täies ulatuses jõusse.

2.2.5. Kasutaja on oma WiRK konto ainus volitatud kasutaja. Kasutaja peab tagama enda või WiRK poolt platvormile juurdepääsuks antud salasõna konfidentsiaalsuse. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt kõigi toimingute eest, mis tehakse tema salasõna ja WiRK konto abil. WiRK-il ei ole kontrolli ühegi kasutaja konto üle ja ta teatab sõnaselgelt, et ei kanna sellest tulenevat vastutust. Kui Kasutaja kahtlustab, et volitusteta isik võib kasutada tema salasõna või kontot, või kahtlustab muud turvameetmete rikkumist, peab ta viivitamata teavitama WiRK-i.

3. Tellija

3.1. Platvormil kehtib valeandmete esitamise keeld. WiRK eeldab, et tellija poolt esitatud andmed on õiged.

3.2. Tellija kinnitab, et:

3.2.1. on vähemalt 18 aastane ja on tutvunud käesolevate kasutustingimustega;

3.2.2. on teadlik, et WiRK platvormi eesmärgiks on pakkuda kommunikatsiooni platvormi tellijale ja teenuse osutajale;

3.2.3. nõustub isikuandmete töötlemisega seoses käesoleva lepinguga ja kooskõlas käesoleva lepinguga;

3.2.4. teeb teenuseosutajaga koostööd, tagamaks teenuse ohutu osutamise;

3.2.5. nõustub mitte avaldama, edastama, postitama WiRK’le valet, eksitavat või tõele mittevastavat teavet ning kasutama WiRK teenust eesmärgipäraselt;

3.2.6. edastatud andmed on õiguspärased ja ei riku kolmandate isikute õiguseid;

3.2.7. teavitab teenuseosutajat jälgimisseadmete (nt kaamerad) kasutamise korral nende kasutamisest.

3.3. WiRK edastab teenuseosutajale teenuse osutamise eest tasu vastavalt kasutustingimuste punktile 7.5, mille õigus tekib pärast tellijale teenuse osutamist.

3.4. WiRK ei anna teenuseosutajale teenuse täitmiseks juhiseid ega kontrolli teenuse osutamise protsessi.

3.5. Tellijal on õigus:

3.5.1. Esitada tellimus teenuseosutaja leidmiseks ja teenuse saamiseks;

3.5.2. Kontrollida teenuse osutamise protsessi ja kvaliteeti;

3.5.3. Anda teenuseosutajale juhiseid teenuse täpse sisu ja soovitud protsessi kohta, tagamaks teenuse eesmärgi saavutamine;

3.5.4. Tühistada tellimus, teavitades sellest WiRK kliendituge kirjalikult taasesitatavas vormis hiljemalt 12 tundi enne tellimuses sisestatud algusaega, hilisemal tühistamisel on WiRK-il õigus kasutada kasutustingimuste punktis 2.2.1. märgitud õigust;

3.6. Tellija on kohustatud:

3.6.1. Esitama vaid tõeseid andmeid;

3.6.2. Võimaldama teenuseosutajal osutada teenust tellimuses märgitud ajal, kohas ja ulatuses;

3.6.3. Andma teenuseosutajale vajalikud juhised;

3.6.4. Teavitama teenuseosutajat teenuse osutamisega seotud olulistest asjaoludest;

3.6.5. Tehtud töö üle vaatama ja Teenuseosutajalt vastu võtma;

3.6.6. Suhtlema teenuse osutajaga viisakalt ja professionaalselt;

3.6.7. Tasuma teenuse eest WiRK deposiiti krediitkaardi või pangalingi vahendusel teenuse tellimisel;

4. Teenuseosutaja

4.1. WiRK-is kehtib valeandmete esitamise keeld. WiRK eeldab, et teenuseosutaja poolt esitatud andmed on õiged.

4.2. Teenuseosutaja kinnitab, et:

4.2.1. on vähemalt 18 aastane ja on tutvunud käesolevate kasutustingimustega;

4.2.2. on teadlik, et WiRK platvormi eesmärgiks on pakkuda kommunikatsiooni platvormi tellijale ja teenuse osutajale;

4.2.3. nõustub isikuandmete töötlemisega seoses käesoleva lepinguga ja kooskõlas käesoleva lepinguga;

4.2.4. osutab tellijale teenust, kasutades ohutuid töövõtteid ja tehes selles koostööd tellijaga;

4.2.5. vastustab teenuse osutamise käigus või tagajärjel tekkinud süülise varalise kahju eest;

4.2.6. nõustub mitte avaldama, edastama, postitama WiRK-le valet, eksitavat või tõele mittevastavat teavet ning kasutama WiRK teenust eesmärgipäraselt;

4.2.7. edastatud andmed on õiguspärased ja ei riku kolmandate isikute õiguseid.

4.3. WiRK edastab teenuseosutajale teenuse osutamise eest tasu vastavalt kasutustingimuste punktile 7.5, mille õigus tekib pärast tellijale teenuse osutamist;

4.4. WiRK poolt tasu edastamine ei muuda WiRK-i teenuseosutaja suhtes tellijaks ega muul viisil tööandjaks. Teenuseosutaja on teadlik, et WiRK ei arvesta edastatavalt summalt makse ega tasu neid.

4.5. WiRK ei anna teenuseosutajale teenuse täitmiseks juhiseid ning ei kontrolli teenuse osutamise protsessi;

4.6. Teenuseosutajal on õigus:

4.6.1. Kandideerida tellimustele;

4.6.2. Saada osutatud teenuse eest tasu;

4.6.3. Loobuda teenuse osutamisest:

4.6.3.1. enne väljavalituks osutumist on igal juhul;

4.6.3.2. Pärast teenuseosutaja valimist loobumisel, juhul kui loobumine on tehtud vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamist ning kokku on olnud kolm või rohkem sellist tühistamist, kaotab teenuseosutaja õiguse edasistele tellimustele kandideerida. Vastavad tühistamised märgitakse ka teenuseosutaja profiili. Teenuseosutajal on õigus esitada selgitusi loobumise osas ning vastuväiteid kandideerimisõiguse lõpetamise osas.

4.7. Teenuseosutaja on kohustatud:

4.7.1. Osutama teenust vastavalt tellimusele, kui ta on osutunud tellija poolt valituks;

4.7.2. Osutama teenust vastavalt oma oskustele ja võimetele parimal võimalikul viisil;

4.7.3. Suhtlema tellijaga viisakalt ja professionaalselt;

5. WiRK

5.1. WiRK kinnitab, et:

5.2. WiRK platvormi eesmärgiks on pakkuda kommunikatsiooni platvormi tellijale ja teenuse osutajale;

5.3. WiRK kasutab isikuandmeid õiguspäraselt ning vaid käesolevas lepingus märgitud eesmärkidel;

5.4. WiRK kasutab kõiki tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse reeglite täitmine;

5.5. kõik isikuandmed on kaitstud juhusliku või õigusvastase hävimise, autoriseerimata muutmise, avaldamise ning muude õigusvastaste töötluste eest. Paroolid krüpteeritakse.

6. Tellimus ja teenuseosutaja valik

6.1. Teenuseosutaja leidmiseks peab tellija sisestama platvormil teenuse tellimuse.

6.2. Platvormil tellimuse esitamiseks tuleb sisestada soovitava tellija e-posti aadress, soovitava teenuse liik, teenuse vajaduse aeg ja koht, ning muud teenusega seotud lisatingimused.

6.3. Teenuse tasu määrab WiRK vastavalt soovitava teenuse mahule.

6.4. WiRK andmebaasis olevad teenuseosutajad, kes on taotlenud teavet esitatud tellimuste kohta, saavad uute tellimuste kohta e-kirja. Teenuseosutajad saavad valida eelistatud tellimused ja väljendada valmisolekut neis osaleda. Teenuseosutajad, kes soovivad tellimuse raames teenuseid osutada, esitletakse tellijale ja tellija saab valida ühe või mitu sobivat teenuseosutajat. Valitud teenuseostuajad saavad e-posti teel tellimuse kohta kinnituse, mis sisaldab ka lisateavet.

6.5. Enne teenuse osutamise algust peab tellija tagama teenuseostuajale ohutu teenuse osutamise keskkonna.

6.6. Tellijate juures võivad olla kasutusel jälgimisseadmed (nt kaamerad). Nimetatud seadmete õiguspärase kasutamise eest vastutavad tellijad.

7. Teenuse maksumus ja tasumine

7.1. Teenuse eest tasumine toimub tellija poolt pangalingi või kolmanda osapoole lingi kaudu teenuse tellimise ehk tellimuse sisestamise hetkel. Makseid saab sooritada eurodes. e-Makselahenduse osutajaks on Maksekeskus AS. Makseid saab sooritada nt Swedpanga, SEB jt pangalinkide kaudu või nt Mastercard jt kaardimaksega.

7.2. Kui teenuseosutaja ei ilmu kokku lepitud ajal kohale, tagastab WiRK tellija poolt tasutud summa täies ulatuses.

7.3. Tellija poolt oma tellimuse õigeaegse tühistamise korral kantakse tema poolt tellimuse eest tasutud summa tagasi tellija pangaarvele hiljemalt 14 päeva jooksul.

7.4. Vähem kui 24 h enne teenuse algust tellija poolt tühistatud tellimuse eest on trahv 10 eurot. Trahv 10 eurot kohaldub ka juhul, kui tühistamata tellimusele on kandideerijaid, kuid tellija ei vali nende seast ühtegi kandidaati välja ning selle tõttu tööd ei teostata. WiRK-il on õigus käesolevas punktis märgitud trahv tasaarvestada tellijale tagastamisele kuuluva summaga.

7.5. Tellijal on õigus esitada teenuseosutajale pretensioone teenuseosutaja poolt tehtud töö suhtes töö tegemise ajal või koheselt pärast töö lõppu. Pretensioonide rahuldamisel võetakse muuhulgas arvesse seda, millised olid tellija juhtnöörid teenuseosutajale ning kas tellija võttis ise tehtud töö vastu. Kui tellija ise tööd vastu ei võtnud, siis hilisemaid pretensioone kvaliteedi suhtes ei ole võimalik arvesse võtta.

7.6. WiRK edastab osutatud teenuse eest tasu teenuseosutajale hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul teenuse osutamisest.

7.7. WiRK keskkonnas tellijale määratud krediit (ettemakse) kehtib kuni 6 (kuus) kuud alates selle määramisest. Krediidi mittekasutamisel käesolevas punktis nimetatud perioodi jooksul see kustutatakse.

7.8. Kui WiRK keskkonnas on tellijale määratud krediit (ettemaks) k.a loosimängu käigus võidetud koristuskrediit (ettemaks), tuleb tellijal tasuda teenuse aktiveerimistasu 2€, mis tasutakse WiRK keskkonnas peale oma tellimuse kokkupanemist. Kui tellimus on suurem krediidist (ettemaksust), tuleb tellijal tasuda tellimuse maksumusest puudujääv osa.

8. Vastutus

8.1. WiRK ei sekku kasutajatevahelisse suhtlusse. WiRK-il puudub kontroll teenuse kvaliteedi, ajastuse, seaduslikkuse, teenuse osutamata jätmise või muu kasutajate määratud näitaja mis tahes aspekti üle, samuti tellijate tellimuste üle ning kasutajate aususe, vastutustundlikkuse, tegude või tegevusetuse üle.

8.2. WiRK ei anna mingeid kinnitusi nende teenuste sobivuse, usaldusväärsuse, õigeaegsuse ega täpsuse kohta, mida on platvormi kaudu soovinud ja osutanud kasutajad. WiRK ei saa kinnitada, et iga teenuseosutaja on see, kes ta väidab end olevat. WiRK ei vastuta selle teabe täpsuse ega usaldusväärsuse eest ega platvormi kaudu edastatud teabe eest.

8.3. Teenuseosutajatega suheldes peaks tellija olema ettevaatlik ning kaitsma oma turvalisust ja vara mõistlikkuse põhimõttel. Ei WiRK ega tema sidusühingud ega litsentsiandjad vastuta platvormi kasutajate veebivälise ja veebitegevuse eest.

8.4. WiRK on vaid platvorm/koht, mis toob kasutajad kokku, sest WiRK ise ei osale kasutajatevahelises kontaktis ega ülesande täitmisel ega sõlmi teenuse osutamise lepingut teenuseosutajaga.

8.5. WiRK vastutab platvormil teenuse eest tasumisega seotud maksetehingute eest, sh maksete tagastused ning tühistamised ning nendest tulenevate vaidluste eest.

9. Isikuandmete töötlemine ja privaatsuspõhimõtted

9.1. Privaatsustingimused on reguleeritud eraldi dokumendis.

9.2. Kui pole sätestatud vastupidi, laienevad kasutustingimuste põhimõtted (mh mõisted) ka privaatsustingimustele.

10. Intellektuaalomandiõigused

10.1. Kogu tekst, graafika, toimetatud sisu, kõik andmed, kogu küljendus, kõik joonised, kujundused, HTML, välimus ja tunnetus, fotod, muusika, helid, kujutised, tarkvara, videod, disain, font ja muu sisu (edaspidi koos: õigustega kaitstud materjal), mida kasutajad platvormi kaudu näevad või loevad (v.a kasutaja loodud sisu, mida WiRK-il on õigus kasutada), on WiRK omand. Õigustega kaitstud materjal on kaitstud kõigis vormides, kõigil andmekandjatel ja kõigis olemasolevates või tulevastes tehnoloogilistes lahendustes. Õigustega kaitstud materjali kaitsevad kohalikud ja rahvusvahelised autoriõiguse ja patendiseadused ning muud varalised õigused ja seadused. Kasutajad ei tohi kopeerida, alla laadida, kasutada, ümber kujundada, ümber seadistada ega taasedastada midagi platvormilt pärinevat ilma WiRK sõnaselge eelneva kirjaliku nõusolekuta ja (kui see on asjakohane) kasutaja loodud sisu õiguste omaniku loata. Õigustega kaitstud materjali kasutamine (v.a juhul, kui see on kasutustingimustes lubatud) ilma WiRK ja (kui see on asjakohane) kasutaja loodud sisu õiguste omaniku eelneva nõusolekuta on keelatud.

10.2. WiRK teenindusmärgid ja kaubamärgid (mh WiRK ja WiRK logod) on WiRK-le kuuluvad teenindusmärgid. Muud kaubamärgid, teenindusmärgid, logod ja/või kaubanimed, mis avaldatakse platvormi kaudu, kuuluvad nende omanikele. Te ei tohi neid märke, logosid ega kaubanimesid kopeerida ega kasutada ilma omaniku eelneva sõnaselge kirjaliku nõusolekuta.

11. Konfidentsiaalne teave

11.1. Kasutajad mõistavad, et konfidentsiaalne teave (mõiste allpool) on WiRK väärtuslik, eriline ja ainulaadne vara, ning nõustub, et ei avalda, edasta ega kasuta (ega mahita teisi avaldama, edastama ega kasutama) konfidentsiaalset teavet.

11.2. Kasutajad peavad viivitamata teavitama WiRK-i kirjalikult asjaoludest, mille puhul võib olla tegu konfidentsiaalse teabe avaldamise, edastamise või kasutamisega. Kasutajad teevad kõik endast oleneva, et kaitsta konfidentsiaalset teavet loata avaldamise, edastamise või kasutamise eest.

11.3. Konfidentsiaalne teave on WiRK ärisaladused, konfidentsiaalne teave ja ärisaladuse alla kuuluv teave ning WiRK muu teave ja muud andmed, mis ei ole üldteada avalikkusele või kolmandatele isikutele, kes võivad selle kasutusest või avaldamisest saada majanduslikku või muud kasu.

11.4. Konfidentsiaalseks teabeks loetakse tehnilisi andmeid, oskusteavet, teadusuuringuid, tooteplaane, tooteid, teenuseid, kliente, turge, tarkvara, arendustegevust, leiutisi, protsesse, valemeid, tehnoloogiat, disainilahendusi, jooniseid, insener-tehnilisi lahendusi, teavet riistvarakonfiguratsiooni, turunduse või finantside kohta või muud äriteavet, mis on avaldatud otse või kaudselt kirjalikult, suuliselt, jooniste kaudu või vaatluse teel.

12. Cookies (Küpsised)

12.1. WiRK kasutab platvormil cookiesid, tagamaks platvormi parema toimimise ning platvormi kasutamise analüüsimiseks.

12.2. Lisaks on kasutusel klienditoe pakkumiseks vajalik Intercomi cookie.

12.3. Platvormi kasutuse analüüsimiseks on kasutusel nt Google Analytics ja teised sarnased cookied.

12.4. Kasutajatel on võimalik oma brauserites cookiede kasutamine ära keelata, kuid see võib tingida probleeme platvormi töös.

13. Kohaldatav õigus. Vaidluste lahendamine

13.1. Käesoleva tingimuste ning nendest tulenevate või nendega seotud kohustuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

13.2. Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused püüavad pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks Harju maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.